GreenEE

אתר הועדה הירוקה של הפקולטה להנדסת חשמל

נייר

טיפול נכון בפסולת נייר
בפקולטה, המקורות העיקרים של נייר הם מדפסות וקרטונים. את כל השאר (הנייר) נגדיר כסוג השלישי. לכל אחד משלושת הסוגים הללו יש טיפול שונה בפסולת:
 
1. נייר משרדי/מדפסות
 
נייר, שמקורו הוא המדפסות והוא פסולת, ימוין לשני סוגים: לטיוטה ולמיחזור.
נייר שמודפס מצד אחד בלבד ויש לו צד שניתן לכתוב עליו, ימוין לדפי טיוטה.
נייר שלא ניתן להשתמש בו לטיוטה (מודפס מלא משני הצדדים או טיוטה מלאה), ימוין לזריקה.
המיון יתבצע ע"י כל יחידה, שיש לה מדפסות ובאחריותה, ע"י הצבה של מיכלי איסוף נייר ליד כל אתר של מדפסות. בכל אתר יהיו שני סוגי מיכלים, מיכל לטיוטה ומיכל למיחזור.
בכל קומה בפקולטה, ישנו איש קשר, אשר לו שק כחול למיחזור נייר.
כאשר מיכל הנייר מתמלא, ניתן לגשת לאיש הקשר ולרוקן את המיכל לתוך השק.
איש הקשר ממלא את השק עד סופו ומוציא אותו לפרוזדור בימי שלישי. אנשי הניקיון כבר ירוקנו אותו ויחזירו אותו למקומו.
לנוחיותכם, מצורפת רשימת אנשי הקשר בכל קומה כאן.
 
2. קרטונים
 
קרטונים יש לזרוק במקומות איסוף של קרטונים.
נכון לזמן כתיבת שורות אלו, אין עדיין בפקלוטה להנדסת חשמל מתקן איסוף עבור קרטונים. ניתן לשים קרטונים ליד פח רגיל, בתקווה שהמנקה תוציא אותם למתקן הקרטונים הקרוב.לחילופין אפשר לקחת את הקרטונים למתקנים, שנמצאים בקמפוס, מחוץ לפקולטה. מתקן הקרטונים הקרוב ביותר לפקולטה נמצא בכביש הגישה לאולמן, ליד הפקולטה לפיזיקה.
 
3. הסוג השלישי
 
מוצרי נייר שלא מתאימים לקטגוריות הראשונות יזרקו לאשפה "הרגילה" ולא ימוחזרו.